E-kompetentni (Pomorze Zachodnie) - zakończony

Serdecznie informujemy, iż projekt został już zakończony.

O Projekcie

Projekt "E-kompetentni", nr. RPZP.08.10.00-32-K083/17, skierowany jest do 300 osób (180K/120M) spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 18 lat i więcej
  • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych
  • osoby fizyczne pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC
  • osoby nie posiadające znajomości obsługi komputera lub o niskich kompetencjach w obszarze ICT
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) lub osoby powyżej 50 roku życia niezależnie od wykształcenia

Cel Projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji ICT w zakresie zgodnym z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Freamwork na poziomie podstawowym A, potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP A przez min. 90% spośród 300 osób dorosłych (180K/120M) w wieku 18 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Kurs komputerowy - zgodny z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework poziom podstawowy A.

Szkolenie obejmuje 120 godzin zajęć. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w od poniedziałku do soboty w grupach 15 osobowych.

Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie 5 obszarów (21 kompetencji):

  • Informacja - 12h ( Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)

  • Komunikacja - 36h (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarządzanie tożsamością cyfrową)

  • Tworzenie treści - 24h (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)

  • Bezpieczeństwo - 24h (Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK)

  • Rozwiązywanie problemów - 24h (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych)

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 830 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 706 031,25 PLN