E-kompetentne łódzkie (Łódzkie) - zakończony

Serdecznie informujemy, iż projekt został zakończony.

O Projekcie

Projekt "E-kompetentne łódzkie", nr. RPLD.11.02.01-10-0067/17, skierowany jest do 240 osób (140K/100M) spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 18 lat i więcej
  • osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim (DEGURBA 3) woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC
  • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 2 włącznie)
  • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych

Cel Projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji cyfrowych TIK w okresie 1.09.2018-31.12.2019 przez min. 90% spośród 240 (140K/100M) uczestników projektu - osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących tereny wiejskie (DEGURBA 3) woj. łódzkiego, z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poz.ISCED2 włącznie).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Kurs komputerowy - zgodny z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework - poziom podstawowy A lub średniozaawansowany B

Szkolenie obejmuje 120 godzin zajęć. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w od poniedziałku do soboty w grupach 12 osobowych.

Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie 5 obszarów (21 kompetencji):

  • Informacja-12h ( Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)
  • Komunikacja-36h (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarządzanie tożsamością cyfrową)
  • Tworzenie treści -24h (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)
  • Bezpieczeństwo -24h(Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK)
  • Rozwiązywanie problemów-24h (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych)

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 703 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 626 115,00 PLN