E-kompetentne łódzkie - II edycja (Łódzkie)

Serdecznie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do udziału w projekcie "E-kompetentne łódzkie - II edycja"!

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie oraz do pobrania formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

O Projekcie

Projekt "E-kompetentne łódzkie ? II edycja.", nr RPLD.11.02.01-10-0059/18, skierowany jest do 240 osób (140K/100M) spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 3 włącznie)
  • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne (do ISCED 2 włącznie)
  • osoby zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie woj. łódzkiego oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

Cel Projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji cyfrowych TIK w okresie 1.08.2019-31.12.2020 przez min. 90% spośród 240 (140K/100M) uczestników projektu - osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (do poz.ISCED3 włącznie).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

Kurs komputerowy - zgodny z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework - poziom podstawowy A lub średniozaawansowany B

Szkolenie obejmuje 120 godzin zajęć. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w od poniedziałku do soboty w grupach 12 osobowych.

Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie 5 obszarów (21 kompetencji):

  • Informacja-12h ( Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)
  • Komunikacja-36h (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarządzanie tożsamością cyfrową)
  • Tworzenie treści -24h (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)
  • Bezpieczeństwo -24h(Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK)
  • Rozwiązywanie problemów-24h (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych)

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 703 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 626 115,00 PLN